Filters
Пребарување
ЕКОПРОЕКТ-КО доо

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата ЕКОПРОЕКТ-КО се занимава со обработка и отстранување на безопасен отпад

- Користен стар најлон
- Хартија и картон
- ПЕТ амбалажа

Изработка на ЕЛАБОРАТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

ЗАИНТЕРЕСИРАНИ СМЕ ЗА СОРАБОТКА СО:

Правни лица кои создаваат отпад од пакување и компании со иста или слична дејност на нашата

ЕКОПРОЕКТ-КО доо

Подетално за компанијата

Подетално за компанијата

ЕКОПРОЕКТ-КО

ДПТУ ЕКОПРОЕКТ-КО доо Кочани, застапувано од управителот Биљана Митева, претставува друштво за производство, трговија и услуги, со основна дејност - обработка и отстранување на неопасен отпад.

Дејноста - собирање и транспортирање на комунален и други видови на неопасен отпад може да ја врши врз основа на стекнатите дозволи за вршење на оваа дејност.

Види повеќе
ekoproekt-ko-clubeconomy

Насочени сме кон постигнување на повеќе цели:

  • • Креирање систем за организирано собирање на отпадна ПЕТ амбалажа, ХДП амбалажа, отпадна стара хартија, отпадни лименки, стар искористен најлон и создавање услови за одржливо работење во спречувањето на загадувањето на животната средина.

  • • Создавање механизам за реализирање активности насочени кон влијание врз подигање на јавната свест кај населението за штетноста на пластиката и другите отпадни суровини, како и нивно искористување како суровина.

  • • Засилување на ефектите од ангажманот за зачувување на животната средина.

  • • Вклучување, мотивирање и едукација на училишта, граѓански организации, собирачи и на јавноста за собирање на отпадна амбалажа

ЕКОПРОЕКТ-КО доо Кочани изработува ЕЛАБОРАТИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА.

ekoproekt-ko-clubeconomy
ekoproekt-ko-clubeconomy
ekoproekt-ko-clubeconomy

КВАЛИТЕТ

ЕКОПРОЕКТ-КО остварува тесна соработка со Друштвото за управување со пакување и отпад од пакување ЕКО-ПАК ХИТ доо Кочани, непрофитна компанија основана со цел да се почитуваат законските обврски и преку своето ефикасно работење, да даде максимален придонес во обезбедувањето почиста животната средина.

ЕКО-ПАК ХИТ им гарантира на своите клиенти одговорно, ефикасно и најповолно менаџирање на нивниот отпад од пакување, во согласност со нивните законски обврски.

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. Маршал Тито бр.45, 2300 Кочани
Град: Кочани
Држава:


Социјални медиуми

Лице за контакт

Биљана Митева +389 (0)77/501 761


Мапа

Документи