Filters
Пребарување
ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ НС

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

Компанијата ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ НС е овластено друштво за
извршување стручни работи од полето на безбедност и здравје при работа

Услуги во областа на животната средина: мерења, мониторинг, извештаи

ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ НС

Подетално за компанијата

Подетално за компанијата

Еко Инженеринг-НС

Еко Инженеринг-НС дооел Струмица е овластено друштво за извршување на стручни работи од полето на безбедност и здравје при работа. Компанија започна со работа во 2007 година и е прва која има овластување од Министерството за труд и социјална политика за вршење на стручни активности во областа на безбедноста и здравјето при работа. Тимот на Еко Инженеринг-НС се состои од осум инженери со положени стручни испити. Еко Инженеринг-НС нуди услуги во областа на животната средина: мерења на параметрите во животната средина (бучава, прашина, емисија), мониторинг на животната средина, извештаи за безбедноста на животнатасредина.

eko-inzenering-clubeconomy

Услуги и активности

 • • Мерење на микроклиматски услови, (температура,влажност и струење на воздух)

 • • Осветленост (по мерно место)

 • • Бучава (моментална) (по мерно место)

 • • Прашина состав по параметар (по мерно место)

 • • Проценка на ризик (по работно место)

 • • Концепт изјава за безбедност (по работно место)

 • • Изготувување на програма и спроведување на обука и тестирање за безбедност и здравје при работа

 • • Периодичен преглед на опрема (орудие) машина

 • • Периодичен преглед на опрема (орудие) апарат

 • • Периодичен преглед на опрема (орудие) електричен алат

Услуги и активности

 • • Посредување на услуга за потпис на доктор по трудова медицина за изјава за безбедност

 • • Испитување на отпор на заштитно заземјување

 • • Испитување на отпор на громобранско заземјување

 • • Изработка на еколошки елаборат од областа на животната средина

 • • Концепт изјава за безбедност (по работно место)

 • • Спроведување на вежби за евакуација со фото и видео документација

 • • Изработка на елаборат за заштита од пожар, експлозивни материи, природни непогоди и други несреќи

 • • Изработка на шема за евакуација

Услуги и активности

 • • Изработка на план за заштита од пожар и други природни непогоди

 • • Изработка на правилник за заштита од пожар и други природни непогоди

 • • Изработка на проценка на загрозеност од природни непогоди и други несреќи

 • • Изработка на елаборат за заштита при работа на привремени и мобилни градилишта

 • • Мерење на ниво на бучава во животна средина

 • • Посредување на обука за прва помош

 • • Поставување на знаци за безбедност

 • • Изработка на работни упатства за безбедно извршување на работата

Услуги и активности

 • • Одржување на обуки и вежби од делот на ракувањето со противпожарни апарати

 • • Изработка на елаборат за БЗР

 • • Сертификат за техничка исправност на вилушкар

 • • Специјална обука за вилушкарист

 • • Посредување лабараториска анализа на отпадни води

 • • Посредување мерење на вибрации и прашина

 • • Посредување мерење отпадни гасови

 • • Посредување мерење бучава во животна средина

 • • Посредување мерење ПМ 10 честички

 • • Посредување мерење ниво на вибрации (од минирање)

Склучување договор за стручно лице кое вклучува:

 1. 1. Советување на корисникот на услугата за планирање, избор, купување и одржување на средства за работа

 2. 2. Советување на корисникот на услугата за опремување на работното место и работната средина

 3. 3. Доставување на сите видови законски пропишани книги за евиденција за безбедност и здравје при работа

  • • Книга за евиденција за повреди при работа и смртни случаи

  • • Книга за извршени редовни здравствени прегледи на работниците

  • • Книга за извршени технички прегледи на средствата за работа

  • • Книга за водење на евиденција за стручно обучување на вработените за безбедна работа

  • • Книга за водење спроведени испитувања за физичките и хемиските штетности на микроклимата во работните и помошните простории, односно на работните места.

ЛИЦЕНЦА

Еко Инженеринг-НС поседува овластување (лиценца) за извршување на сите законски стручни активности во согласнот со Законот за БЗР издадена од страна на Министерството за труд и социјална политика.

 • • Проценка на ризик

 • • Концепт на изјава за безбедност

 • • Изработка и спроведување на програми за обука на вработени за безбедно извршување на работата

 • • Редовно тестирање и контрола на опремата за работа

 • • Мерење на периодични мерења на хемиски штетности(прашина) и физички штетности (топлина, бучава, осветленост) и микроклиматски услови во работна средина

eko-inzenering-clubeconomy
Содржините, графичките и техничките решенија се заштитени со издавачки и авторски права (copyright). Крадењето на авторски текстови и графичко-техничките решенија е казниво со закон.

Контакт информации

Адреса

Улица: Ул. 22-ри Декември бр. 3, 2400 Струмица
Ул. Франклин Рузвелт бр. 3/1 - Подружница во Скопје
Ул. Маршал Тито бр. 97 - Подружница во Кочани
Ул. Илинденска бр. 41 17А - Подружница во Тетово
Град: Струмица
Држава: Македонија


Телефони

+389 (0)34/55 22 66

+389 (0)33/551 300 - Во Кочани

+389 (0)78/325 488 - Гордана Ѓоргиевски / Струмица

+389 (0)78/314 934 - Наташа Рафаиловска / Скопје и Тетово

+389 (0)71/327 718 - Марина Стојановска / Скопје

+389 (0)71/462 712 - Оливера Јорданова / Кочани

Социјални медиуми

Лице за контакт

Гордана Ѓоргиевски / Струмица
Наташа Рафаиловска / Скопје и Тетово
Марина Стојановска / Скопје
Оливера Јорданова / Кочани


Мапа